Tata Kebaktian Baptisan Kudus GMIT – Seri Kumpulan Liturgi GMIT

PERSIAPAN

Penatua   : mengundang jemaat berdiri (Jemaat berdiri)

Jemaat     : Menyanyi Nyanyian Jemaat

VOTUM & SALAM

Pelayan  : Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menuntun, memelihara dan memberkati ciptaanNya.

Pelayan   : Tuhan menyertai saudara sekalian.

Jemaat    : Dan menyertaimu juga. (Jemaat duduk)

INTROITUS

Pelayan   : membaca nats pembimbing

Jemaat    : Menyanyi Nyanyian Jemaat

PENGAKUAN DOSA

Pelayan   : Berdoa

Jemaat    : Menyanyi nyanyian Jemaat

BERITA ANUGERAH

Pelayan   : Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa baptisan kudus yang telah kita terima dan akan diterima oleh beberapa anak Tuhan ini menyaksikan dan memeteraikan tentang penyucian dosa kita oleh Yesus Kristus. Maka sebab itu kita dibaptiskan dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan dengan nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan bahwa

“Allah Bapa telah mengadakan suatu perjanjian anugerah dan mengangkat kita menjadi anak-anakNya yang mewarisi kehidupan kekal.”

Dibaptiskan dengan nama Anak, memeteraikan bahwa,

“Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa kita; kita dikuburkan bersamaNya ke dalam kematianNya, tetapi kemudian dibangkitkan dari antara orang mati dalam kebangkitanNya, sehingga kita memperoleh suatu hidup yang baru.”

Dibaptiskan dengan nama Roh Kudus, memeteraikan bahwa,

“Roh Kudus akan berdiam dalam diri kita dan mengaruniakan suatu hidup baru tiap-tiap hari melalui persekutuan kita dengan Kristus.”

Jemaat      : Menyanyi Nyanyian Jemaat

AMANAT HIDUP BARU (Jemaat berdiri)

Pelayan    : Saudara-i yang dikasihi Yesus Kristus. Oleh baptisan maka Tuhan Allah menasehatkan dan mewajibkan kita, supaya kita senantiasa melakukan hukum-hukumNya, seperti yang telah disampaikan kepada kita oleh Tuhan Yesus Kristus.

Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.

Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah:

Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.

Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.

Jemaat      : Menyanyi Nyanyian Jemaat (Jemaat Duduk)

PENGAJARAN TENTANG BAPTISAN ANAK

Pelayan : Walaupun anak-anak kita tidak memahami baptisan, tetapi janganlah kita lalai membaptiskan mereka sebab Allah telah memanggil mereka ke dalam

perjanjianNya. Allah telah berfirman kepada Abraham, bapa segala orang percaya, begitupun kepada kita dan anak-anak kita.

“Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.”

Juga Rasul Petrus pernah menyaksikan tatkala ia berkata:

“Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.”

Yesus Kristus menyambut anak-anak kecil yang dibawa kepadaNya, meletakkan tangan ke atas mereka serta memberkati mereka seperti yang disaksikan penginjil Markus:

“Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.”

Sebab itu anak-anak kecil yang adalah anak-anak Allah dan pewaris-pewaris Kerajaan serta perjanjianNya harus dibaptiskan.

PADUAN SUARA/VOCAL GROUP

PEMBERITAAN FIRMAN

Pelayan  :  Berdoa. Membaca dari ………………………

“Demikianlah Firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan Firman Allah dan memeliharanya dengan setia dalam hidup setiap hari. Haleluya

Jemaat   :  Menyanyi : Haleluya… Haleluya… Haleluya .

Pelayan  :  Berkhotbah

PADUAN SUARA/VOCAL GROUP

PENGAKUAN IMAN RASULI (Jemaat berdiri)

Pelayan    : Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengaku iman kita berdasarkan Pengakuan Iman Rasuli :

P + J         : Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa khalik langit dan bumi.

Dan kepada Yesus Kristus, AnakNya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari pada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya kepada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus. Pengampunan dosa. Kebangkitan daging dan hidup yang kekal.

Jemaat      : Menyanyi Nyanyian Jemaat (Jemaat duduk)

NASEHAT DAN PERTANYAAN

Pelayan    : Saudara-i yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saudara-i telah mendengar bahwa Baptisan Kudus adalah Titah Allah sebagai tanda memeteraikan perjanjianNya kepada kita dan anak-anak kita. Sebab itu hendaklah baptisan dipakai untuk maksud itu dan bukan oleh sebab kebiasaan atau kepercayaan yang sia-sia.

Saudara-i sebagai orang tua dan saksi diwajibkan mengajar anak-anakmu, dalam hal ini bila mereka berangsur-angsur menjadi dewasa. Supaya menjadi nyata kehendak hatimu demikian, dengan rendah hati kami menjemput para orang tua dan saksi berdiri dan menjawab beberapa pertanyaan berikut di hadapan Allah dan jemaat :

  1. Apakah saudara-i percaya, bahwa berdasarkan atas janji Allah, anak-anakmu diterima dalam perjanjianNya dan sebab itu harus dibaptis?
  2. Apakah saudara-i berjanji, akan mendidik mereka di dalam iman akan Yesus Kristus dan dalam ketaatan kepada Dia, sesuai dengan Alkitab dan pengakuan Iman yang baru saja kita ikrarkan?

Apakah jawabmu orang tua dan saksi dari anak (Menyebut nama anak-anak yang akan dibaptis satu persatu)

Orang tua dan saksi : Kami percaya dan berjanji

PELAYANAN BAPTISAN

Jemaat    : Menyanyi Nyanyian Jemaat (Pelayan menuju ke bejana baptisan)

Pelayan   : (Berdoa) Ya Tuhan, kami mohon kepadaMu, datanglah kiranya Engkau menumpangkan tanganMu ke atas mereka ini, supaya mereka terpelihara dan hidup. Amin.

Firman Tuhan berkata : “Dengan sukacita kami menimba air dari mata air keselamatan”

(Pelayan menyebut nama masing-masing anak)

“Aku membaptiskan engkau dengan nama : Bapa, Anak dan Roh Kudus”

Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Jemaat      : Menyanyi Nyanyian Jemaat (Pelayan kembali ke mimbar)

PERSEMBAHAN JEMAAT

Diaken      : Berdoa

Jemaat      : Menyanyi Nyanyian Jemaat

DOA SYAFAAT

Pelayan   : Berdoa

WARTA JEMAAT

NYANYIAN PENUTUP (Jemaat berdiri)

Jemaat      : Menyanyi Nyanyian Jemaat

PENGUTUSAN DAN BERKAT

Pelayan    : Pulanglah saudara-i sekalian kedalam hidup dan tugasmu dengan segala persoalan dan pergumulan masing-masing, dan kerjakanlah dengan baik dan benar segala tugas yang dimandatkan Allah kepada kamu.

“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya”.

Jemaat      : Menyanyi : Amin… amin… amin.

Jemaat      : Menyanyi Nyanyian Jemaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *